0
Your Cart

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Woepies.nl

Artikel 1. Bestelling en acceptatie
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. woepies.nl is gerechtigd uw bestelling te weigeren. Indien uw bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt woepies.nl dit aan u mee binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van uw bestelling.

Artikel 2. Plaats van levering en leveringstermijn
Levering vindt plaats op het door u aangegeven adres.
Levering vindt plaats binnen max vijf werkdagen na acceptatie van uw bestelling mits de bestelde producten op voorraad zijn en na ontvangst van uw betaling. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen tien (10) dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan woepies.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. woepies.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.

Artikel 3. Prijzen en betaling
woepies.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en voor levering in Nederland, inclusief BTW en exclusief handeling – en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) werkdagen na het plaatsen van uw bestelling.
Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling  kunnen nadere (betalings -/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij de betaling via bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro – of bankrekening van woepies.nl

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en risico
De eigendom van de geleverde producten gaat pas over indien de factuurprijs en bijkomende kosten aan woepies.nl heeft betaald. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 5. Reclames en aanprakelijkheid
U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dient u onmiddellijk na ontdekking en schriftelijk en gemotiveerd aan woepies.nl te melden.

Indien binnen dertig (30) dagen na aflevering is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft woepies.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten te restitueren en de overeenkomst te ontbinden. De betaalde factuurprijs en de verzendkosten ontvangt u binnen tien (10) werkdagen na de ontbinding terug.

U heeft te allen tijde het recht het  product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering onbeschadigd en in originele verpakking te retourneren aan woepies.nl en de overeenkomst te ontbinden. De betaalde factuurprijs ontvangt u binnen tien (10) werkdagen na de ontbinding terug.
De kosten van terugzending aan woepies.nl komen voor uw rekening.

Woepies.nl garandeert niet dat de aan u geleverd producten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en woepies.nl, dan wel tussen woepies.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en woepies.nl, is woepies.nl niet aansprakelijk.

Artikel 7. Algemeen
De algemene voorwaarden van woepies.nl, gevestigd te Uithoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34295652 zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bevestigingen, overeenkomsten van woepies.nl. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van woepies.nl aanvaard. De algemene voorwaarden worden eveneens bedongen ten behoeve van de derden waarvan woepies.nl gebruik zal maken.
Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met  dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal door woepies.nl worden vervangen door een nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Op deze algemene voorwaarden en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© Algemene Voorwaarden woepies.nl – 14 maart 2008

0
    0
    Uw Winkelwagen
    Uw Winkelwagen Is LeegTerug Naar Shop